.

Ξέρετε πως θα πάρετε πίσω τα δίδακτρα από τα ιδιωτικά ΙΕΚ που έκλεισαν;

Άρθρα

Ξέρετε πως θα πάρετε πίσω τα δίδακτρα από τα ιδιωτικά ΙΕΚ που έκλεισαν;

Το υπουργείο Οικονομικών ανακαθορίζει με απόφαση του τα δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων για δίδακτρα που κατέβαλαν σε ΙΕΚ που φοιτούσαν, και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κυρίου Σταικούρα προστίθενται δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων από σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με την απόφαση , ως αίτηση του δικαιούχου μπορεί να θεωρηθεί και κάθε άλλη επίσημη γραπτή γνωστοποίηση των απαιτήσεων αυτού (εξώδικος διαμαρτυρία, αγωγή, επιστολή, κλπ), που έχει διενεργηθεί μέχρι τις 31/8/2013.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για τα καταβληθέντα δίδακτρα, οι οποίες δεν είχαν χορηγηθεί για διάφορους λόγους κατά την πληρωμή τους, υποβάλλονται πρωτότυπες συναλλαγματικές που είχαν εκδοθεί για την πληρωμή ή επιστροφή των διδάκτρων, συνοδευόμενες από Υπεύθυνες Δηλώσεις (ν. 1599/1986) στις οποίες θα δηλώνεται ότι: α) Κατεβλήθη το ποσό των .... ΕΥΡΩ για δίδακτρα του γιού/κόρης μου (ονομ/μο) .... για τα έτη .... φοίτησης στο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης .... Για το ποσό αυτό δεν εκδόθηκε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Προκειμένου περί επιστροφής των διδάκτρων με συναλλαγματική συμπληρώνεται επιπλέον ότι: «με τις αριθ. ....πρωτότυπες συναλλαγματικές που επισυνάπτονται το ανωτέρω Κολλέγιο / ΙΕΚ ανέλαβε την υποχρέωση να μου επιστρέψει το ανωτέρω ποσό, γεγονός που δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα».

Επιπρόσθετα σε περίπτωση πληρωμής των διδάκτρων με συναλλαγματική που είχε εκδοθεί εις διαταγή του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη − νόμιμου εκπροσώπου του οικείου Κ.Μ.Ε. συνυποβάλλεται και εξοφλητική απόδειξη των σχετικών συναλλαγματικών.

Ελλειπόντων των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δύναται να προβεί στην έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την αποζημίωση των δικαιούχων, με βάση οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά στοιχεία που θεμελιώνουν την απαίτηση τους κατά του Δημοσίου [άρθρο 1, παρ. 2, π.δ. 151/1998 (Α΄ 116)] και ιδίως, σχετικά συγκριτικά στοιχεία που αναφέρονται στην καταβολή διδάκτρων από άλλους σπουδαστές, φωτοαντίγραφα σχετικών Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, στοιχεία του μαθητολογίου του καταργηθέντος K.M.Ε., βεβαιώσεις φοίτησης του οικείου Κ.Μ.Ε., κλπ.»