.

Θέλεις πιστοποίηση στα ΙΕΚ ; Θα κάνεις υποχρεωτικά πρακτική !

Άρθρα

Θέλεις πιστοποίηση στα ΙΕΚ ; Θα κάνεις υποχρεωτικά πρακτική !

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) θα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να μπορέσει ο απόφοιτος να συμμετέχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους .

Στη πράξη βέβαια ο καθένας μπορεί να “προσλάβει” έναν απόφοιτο ΙΕΚ . Παράδειγμα επιχείρηση που κάνει απλή χρήση υπολογιστών στο χώρο της , δόθηκε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει απόφοιτο ΙΕΚ πληροφορικής για έξι μήνες .

Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.

Με την καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως υποχρεωτική οι απόφοιτοι των ΙΕΚ “φορτώνονται” ένα ακόμα εξάμηνο στη πλάτη τους χωρίς να είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα λάβουν μέρος ή όχι.

Από την στιγμή που η πολιτεία θεσπίζει ένα τέτοιο μέτρο θα έπρεπε και πρέπει ταυτόχρονα να αυστηροποιήσει το πλαίσιο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος στον θεσμό της πρακτικής .

Είναι ευρέως γνωστό πως πολλές επιχειρήσεις που απασχολούν μηδενικό προσωπικό – κανέναν εργαζόμενο – βολεύονται πολλές φορές με “πρακτικάριους” χωρίς να προβαίνουν σε πραγματικές προσλήψεις ουδέποτε και χωρίς αυτό να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την μελλοντική συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα πρακτικής .

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονται θα πρέπει να είναι αυτές που έχουν αποδείξει με στοιχεία ότι έπειτα απο την πρακτική άσκηση των σπουδαστών προχωρούν και σε μόνιμες προσλήψεις ενός ποσοστού εξ αυτών τουλάχιστον .

Με τον τρόπο αυτό και ο θεσμός της πρακτικής θα αναβαθμιστεί και οι “τσαμπατζήδες” της αγοράς θα μείνουν εκτός της διαδικασίας .